Online bijeenkomsten over de Samenstellingsopdrachten

25 september 2024 @ 09:30 11:30

Deze cursus behandelt op praktische wijze de vier fases van een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410. Elke bijeenkomst vindt online plaats en duurt ongeveer 2 uur.

De samenstellingsopdracht is een opdracht waarbij een accountant zijn deskundigheid inzake administratieve verwerking en financiële verslaggeving toepast om het management te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie van een entiteit. Het volgen van deze vier bijeenkomsten zorgt ervoor dat u een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410 systematisch en grondig kan uitvoeren. Door een goede voorbereiding, zorgvuldige uitvoering, duidelijke rapportage, en gedegen documentatie en evaluatie, kan u als accountant de kwaliteit en betrouwbaarheid van de samengestelde financiële informatie waarborgen. De bijeenkomsten volgen elkaar op, maar zijn natuurlijk ook los te volgen.

Bijeenkomst 1: Clientacceptatie en continuatie

Onderwerpen:

 • Randvoorwaarden samenstellingsopdracht:

Ethische voorschriften en kwaliteitsbeheersing zijn cruciaal voor het uitvoeren van een samenstellingsopdracht. Dit omvat het naleven van professionele standaarden en wettelijke vereisten.

 • Standaard 4410:

Deze standaard beschrijft de vereisten en richtlijnen voor het uitvoeren van samenstellingsopdrachten, inclusief de verantwoordelijkheden van de accountant en de te volgen procedures.

 • NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen):

Deze voorschriften stellen eisen aan de kwaliteitssystemen van accountantskantoren, waaronder de procedures voor aanvaarding en continuering van cliëntrelaties en opdrachten.

 • VGBA (Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants):

Deze verordening bevat de gedrags- en beroepsregels waaraan accountants zich moeten houden, zoals integriteit, objectiviteit, en vakbekwaamheid.

 • Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme):

Deze wet verplicht accountants om maatregelen te nemen ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, inclusief cliëntonderzoek en meldingsplicht.

 • Opdrachtbevestiging:

Een schriftelijke bevestiging van de opdrachtvoorwaarden, waarin de aard, reikwijdte, spreidingskring en doelstellingen van de samenstellingsopdracht worden vastgelegd.

Bijeenkomst 2: Inzicht in de huishouding

Onderwerpen:

 • Bedrijfsverkenning:     

Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de entiteit, inclusief het administratieve systeem en de administratieve vastleggingen.

 • Significante aangelegenheden:

Identificeren en beoordelen van risico’s en significante posten die van invloed kunnen zijn op de samenstellingsopdracht.

 • Materialiteit:

Bepalen van de materialiteit voor de samenstellingsopdracht, wat helpt bij het identificeren van belangrijke informatie die invloed kan hebben op de gebruikers van de financiële overzichten.

Bijeenkomst 3: Uitvoering

Onderwerpen:

 • Werkzaamheden voor de significante aangelegenheden:

Uitvoeren van specifieke werkzaamheden gericht op de geïdentificeerde risicoposten en significante aangelegenheden.

 • Continuïteit:

Beoordelen van de continuïteit van de entiteit en de impact hiervan op de jaarrekening.

 • Gebeurtenissen na balansdatum:

Identificeren en evalueren van gebeurtenissen na balansdatum die van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.

 • Gespreksverslag:

Documenteren van besprekingen met het management over significante aangelegenheden en oordeelsvorming.

Bijeenkomst 4: Documentatie en afronding

Onderwerpen:

 • Betrokkenheid accountant:

De accountant moet gedurende de hele opdracht betrokken zijn en zorgen voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • Samenstellingsverklaring:

Opstellen van een samenstellingsverklaring waarin de aard en reikwijdte van de samenstellingsopdracht worden beschreven.

 • Bevestiging bij de jaarrekening:

De bevestiging bij de jaarrekening moet afgestemd worden met de ondernemer.

 • Publicatiestukken en notulen AV:

Beoordelen van publicatiestukken en notulen van de Algemene Vergadering om te zorgen dat de financiële informatie correct en volledig is weergegeven.

Prijs:
€ 155,- Novak PLUS-leden
€ 170,- Novak/Extendum-leden
€ 195,- Niet Novak-leden

Let op: Maximaal 15 deelnemers. 

Docent:
De docent van deze cursus is Martina Sarris MSc AA.

Het is ook mogelijk deze cursus eventueel inhouse te organiseren bij u op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via n.dewaal@novak.nl

U kunt zich via het onderstaande formulier aanmelden deze opleiding.

Meer opleidingen

Scroll naar boven